Gwarancja i reklamacje

1. Reklamacje ilościowe powinny być zgłaszane przez Kupującego w chwili odbioru produktu.
2. Reklamacje jakościowe Produktu, możliwe do stwierdzenia przy dostawie, powinny być zgłaszane w chwili ich odbioru, a pozostałe w terminie 2 dni od ujawnienia wad, jednak nie później niż 7 dni od dnia wydania produktu.
3. W przypadku wad ukrytych termin zgłoszenia reklamacji należy zgłosić niezwłocznie po ich wykryciu nie później jednak niż data ważności produktu.
4. Podpisanie przez Kupującego lub osobę upoważnioną dokumentu przewozowego lub dokumentów WZ bez dodatkowej adnotacji jest równoznaczne z przyjęciem dostawy bez zastrzeżeń.
5. Reklamacje winny być zgłaszane na piśmie i powinno zawierać opis wad, datę ich wystąpienie i okoliczności.
6. Kupujący powinien dostarczyć reklamowany produkt do siedziby firmy Promotor. Produkty, które nie mogą być dostarczone ze względu na miejsce ich położenia lub użycia powinny być udostępnić przedstawicielom firmy Promotor.
7. Reklamacje zgłaszane po upływie wskazanych powyżej terminów lub z naruszeniem powyższych zasad nie będą uwzględniane, a roszczenia Kupującego wygasają.
8. Firma Promotor jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację i powiadomić Kupującego o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Jednak w przypadku gdy firma Promotor będzie musiała wykonać dodatkowe analizy lub zlecić badania firmom trzecim czas ten zostanie wydłużony o termin realizacji tych firm.
9. W przypadku zaistnienia wady fizycznej produktu odpowiedzialność firmy Promotor z tytułu rękojmi za wady polega wyłącznie na obowiązku wymiany Produktu wadliwego na taką samą ilość produktu wolnego od wad i Kupujący nie jest uprawniony do zgłaszania jakichkolwiek dalej idących roszczeń z tego tytułu.
10. Firma Promotor nie odpowiada za wady powstałe wskutek niewłaściwego rozładunku, składowania, przechowywania, przemieszczania i użytkowania Produktu przez Kupującego.
11. Firma Promotor ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec przez Kupującego wszelkich zaległych zobowiązań finansowych.
12. W pozostałych kwestiach nie uregulowanych umową bądź OWU, do rękojmi mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Start | Produkty | Do pobrania | Promocje | Porady | Kontakt
Copyright © 2013 Promotor Sp z o.o.